Aprepitant M3 Metabolite (1R, 5R, 6R)-Isomer ; Aprepitant M2 Metabolite 5-Epimer ; (5R,6R)-6-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-5-(4-fluorophenyl)-3-morpholinone

Aprepitant M3 Metabolite (1R, 5R, 6R)-Isomer ;
Aprepitant M2 Metabolite 5-Epimer ;
(5R,6R)-6-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-5-(4-fluorophenyl)-3-morpholinone

 Code  :
 CAS  :
 Formula  : C20H16F7NO3
 M.Wt  : 451.33
 Category  : Aprepitant

Aprepitant M3 Metabolite (1R, 5R, 6R)-Isomer

FEATURED CATEGORIES